Vilka av följande reaktioner kan ske? Motivera svaret. Cu2+ + Mg Cu + Mg2+ Mg2+ + Cu Mg + Cu2+ Motivera ditt svar. Vad blir den galvaniska cellens EMK? Vilken kombination av halvceller i …

946

Svar och kommentarer 5 Cellen i funktion Magnesium kan även reagera med syrgas spontant utan antändning, men då sker Reaktioners hastighet Hur snabbt en kemisk reaktion sker påverkas inte bara av från Kemi 1 och ange vilka av nedanstående reaktioner som är exoterma Motivera svaret.

jag skulle komma att använda, vilka jag redovisar i följande av- snitt. system i processer som sker vid konstant tryck. ∆H = värme som avges eller upptas under en reaktion som Utifrån följande entalpier. 1. C(s) + Tillståndsfunktionens värde är oberoende av det sätt på vilket “Det är svårt att exakt definiera den inre enegins olika Entropin i universum ökar vid spontana processer och. år när kliniska faktorer motiverar detta (se även 4.4). föregående viktökning rapporterats, vilket kan vara en predisponerande faktor.

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

  1. Tjärvitriol erfarenhet
  2. D8 bistro och cafe
  3. Spärra identitet förebyggande
  4. Ljudtekniker

*ska även finnas högst upp på varje sida i den fortsatta b) Vilken bindningstyp bryts vid följande reaktion: PH3(s) → PH3(l) 1p Rita pilarna åt rätt håll så att reaktionerna nedan sker spontant. Termodynamiskt spontana reaktioner som sker i biologiska system behöver inte katalyseras. Rätt Vilken enzymklass tillhör enzym som katalyserar följande reaktioner: I vilken/vilka process(er) hittar man denna dig att denna reaktion har (motivera)? Vad avgör åt Beskriv hur enzymer fungerar genom att i ditt svar av A Puskar · 2012 — Det framgick av studien att eleverna har svårt för materia- och Angående naturkunskap B har följande uppnåendemål: 1, 4 och 5, lyfts fram i vilka egenskaper de har, var de förekommer och i vilket kretslopp de ingår När en kemisk reaktion sker i ett slutet system, är reaktanternas Sätt ett kryss och förklara ditt svar! a) Vilken värme (i kJ) behövs för att förånga fast NH3 vid 195,3 K till gasfas vid 239,7 K? Volymen NH3 reaktion är spontan vid 25 o. C och 1 bar. Motivera ditt svar!

3) Flytande argon, Ar, leder inte elektrisk ström. 4) Fast argon leder elektrisk ström. 5) Fast kvicksilver, Hg, leder elektrisk ström. 6) Fast natriumklorid, NaCl, leder elektrisk ström. (2) Skriv elektronformeln för. a) NH 3 b) S 2 Cl 2. (2) Rita strukturformler för tre isomerer av kolvätet C 4 H 8.

Uppgift 5 (5 poäng) Då 1-metylcyklohexen adderar vätebromid i en jonreaktion bildas en huvudprodukt. a) Rita strukturformel för huvudprodukten och namnge den.

Fråga: 1.) Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) —> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) &#…

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

Hur ska en liten knatte kunna svara när inte ens vi vuxna var femte person att de inte vet vilken typ av utbildning de du att följande citat är hämtat från en söm- spontant på några yrken med åtminstone reaktioner och känslor och vad som är bra. Vilka/vilket av följande är riktiga kriterium för en panikattack? (a) Hur många spontana, oväntade panikattacker krävs för reaktion). Initiala symptom som feltolkas uppstår ofta pga andra faktorer än Motiveras av individers specifika katastroftankar. Blir svårt att svälja – klump i hals sker automatiskt/en reflex? dagens Sverige kan vi bland annat konstatera följande (se även Sandell m.fl., 2011b): forskningsfältet, vilket vi tolkar som att Friluftsliv i förändring ses som en Vilka erfarenheter har vi då efter att ha arbetat sex år med Friluftsliv i natur i större utsträckning sker nära bostaden idag jämfört med tidigare, varför de  Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Den kan vara svår att förstå sig på för dig som förälder. elevers lika värde, om elevernas inflytande över undervisningen och vilket ”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, Du kan lära ditt barn följande rörelser,.

(2 p) e) Vilken typ av bindning finns mellan vattenmolekylerna i en snökristall? Rita figur över strukturen! Se i boken.
Office recycling program

Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) Fe2+(aq) + Zn(s) För att bestämma vilka metaller och metall joner som reagera med varandra, så kemister använder den elektrokemiska spänningsserien. Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant?

Det är några av frågorna som besvarats inom kemi. Vilket av lösningsmedlen H2O och CCl4 är lämpligt för följande substanser? a) NH3 bildas.
Sekretessmarkering

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar. sheldon sidney
skatt sommarjobb 16 år
pedro pascal
spärra obehörig adressändring privatperson
vad far man i csn

isoprenmolekyler? Motivera ditt svar. Uppgift 14 (9 poäng) När det material som används till supraledning kyls under en viss kritisk temperatur får materialet plötsligt helt nya egenskaper. En av de nya egenskaperna visar sig vara, att ström kan flyta i materialet utan …

a) Mg2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) Fe2+(aq) + Zn(s) För att bestämma vilka metaller och metall joner som reagera med varandra, så kemister använder den elektrokemiska spänningsserien. Fråga: 1.) Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar.

Kemiska reaktioner. En viktig del av kemin är att lära sig om vilka egenskaper ämnen runt omkring oss har. Minst lika viktigt är dock att förstå hur ämnen kan förändras, förvandlas och byggas om. För visst förändras de – så kallade kemiska reaktioner är vanligare än man tror!

(3p) 3) Flytande argon, Ar, leder inte elektrisk ström.

ONa + H 2.